K&S Stúdió

Stílustanácsadás, sminktanácsadás, színtanácsadás felsőfokon

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Az adatkezelő adatai, elérhetősége:

Keszler Ágnes

adószám:52519781-1-41

bankszámla szám:10918001-00000028-64390006 (UniCredit Bank)

elérhetőség:info@kommunikacio-stilus.hu

honlap:www.kommunikacio-stilus.hu

 

Az Ella stíluskönyve című e-book megrendelőinek adatai

Az adatkezelés célja: az Ella stíluskönyve című e-könyv hozzáférésének lehetővé tétele a kommunikacio-stilus.hu honlapon, valamint a vásárlást igazoló számla postai úton történő eljuttatása a megrendelőhöz.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: név, postacím, e-mail cím, felhasználónév

Az adatkezelés időtartama: ameddig a megrendelő az e-könyvet letölti, vagy ameddig a hozzáférést igényli.

A Kommunikáció és stílus weboldal (www.kommunikacio-stilus.hu) meghatározott részeihez (e-könyvek) a megrendelők regisztráció útján kapnak hozzáférést. A megrendelés teljesítéséhez egyes személyes adatokat kérünk (a számla elküldéséhez a megrendelő nevét és postacímét, a honlapra történő regisztrációhoz a megrendelő e-mail címét, egy általa meghatározott felhasználónevet és jelszót).  A Kommunikáció és stílus honlap a regisztráció során tudomására jutott személyes adatokat - a megrendelő kifejezett hozzájárulása nélkül - semmilyen körülmények között nem teszi más számára hozzáférhetővé, (kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit), harmadik személynek nem adja tovább, nem adja bérbe és nem adja el.

A Kommunikáció és stílus weblap, mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartja. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számviteli bizonylatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni az adatokat. A könyvviteli elszámolást alátámasztó számviteli bizonylatot legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni. Az adatok megismerésére, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával, jogosult az adatkezelő és munkatársai.

Amennyiben a szolgáltatás igénybevétele során kérdése, problémája van, vagy a  személyes adatok törlését, vagy módosítását kéri, az info@kommunikacio-stilus.hu e-mail címen kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Az adatkezelő a beérkezett e-maileket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

Az adatkezelés jogalapja: Infotv. 5. § (1) bekezdése, az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

Hírlevél

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § értelmében a felhasználó előzetesen hozzájárulhat ahhoz, hogy a Kommunikáció és stílus weblap, mint szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeresse. A felhasználó a tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

A Kommunikáció és stílus weblap nem küld kéretlen reklámüzenetet.  A felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben a szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a felhasználót.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az info@kommunikacio-stilus címen lehet kezdeményezni.

A szolgáltató a hírlevélre feliratkozók névét, e-mail címét kezeli és tárolja, abból a célból, hogy reklámot, tájékoztatást, információkat stb. is tartalmazó elektronikus hírlevelet küldjön a regisztrált felhasználóknak. A személyes adatokat a megrendelő kifejezett hozzájárulása nélkül - semmilyen körülmények között nem teszi más számára hozzáférhetővé, (kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit), harmadik személynek nem adja tovább, nem adja bérbe és nem adja el.

Az adatkezelés a leiratkozásig, vagyis a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig tart. A személyes adatokat az adatkezelő és munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

Facebook

A Kommunikáció és stílus weboldalhoz tartozó

oldal adatkezelése a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik:

(http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/)

 

A weboldal működésével kapcsolatos adatfeldolgozás

A személyes adatokat az ORIENT- WEB Számítástechnikai és Szolgáltató Bt (Székhely: 3534 Miskolc, Gőz u. 7.) kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. Az adatkezelés célja a weboldal zavartalan működése. A weboldalt valamennyi látogatójának adatait a látogatás befejezéséig kezeli.: Az érintettek kérhetik az adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését a info@honlapom.hu e-mail címen.

Az adattovábbítás jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Jogorvoslati lehetőségek

A felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

A felhasználó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve a feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

 Az adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

  • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a felhasználó az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő a felhasználó adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. A felhasználó jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Budapest 2015. április

***